Dla Rodziców

 

 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Opłaty za przedszkole naliczane są na zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. (z późn. zm.) w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych:
1. Do godz 13.00 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

2. Za pobyt dziecka w przedszkolu po godz. 13.00 rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł. za godzinę w rozliczeniu minutowym,

3. Miesięczna opłata, wyliczona jako iloczyn stawki opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu, ustalana jest na podstawie faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

4. Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej: 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli i żłobków; rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – powyższa ulga, czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe,

5. w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty za pobyt nie pobiera się. Rodzice powiadamiają przedszkole o czasie trwania nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania telefonicznie lub w email do godziny 09.00.

6. Zmniejszenia i zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki na wniosek rodzica/opiekuna:

 • Zwalania się z opłat: wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie st. Warszawy oraz dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej zamieszkującej w Warszawie,
 • dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia,
 • zmniejsza się do 50 % opłatę za świadczenia udzielenie przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia.
ROK SZKOLNY 2016/2017

Opłaty podstawowe:

Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć w wysokości (opisano powyżej).
Dzienna stawka za żywienie: 8,50 zł. za 3 posiłki: śniadanie,II śniadanie plus zupa,  obiad ( drugie danie). Dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje (przykład: 22 dni x 8,50 zł. = 187 zł).

Opłaty dodatkowe:
Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.
DODATKOWE INFORMACJE
Umożliwiamy regulowanie opłat w różnorodnej formie:
 • Wpłata gotówki w przedszkolu,
 • Po pobraniu deklaracji wpłata na wskazane rachunki bankowe przedszkola: 
   × opłaty za żywienie na konto nr: 75 1030 1508 0000 0005 5053 4053

  × opłaty za pobyt dziecka po godz. 13.00. na konto nr: 44 1030 1508 0000 0005 5053 4029

 • Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w przedszkolu, gdyż nie posiadamy konta, na które można wnosić opłatę.
 • Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. 
 • Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu. 
 • W związku z powyższym, niezależnie od wyboru formy płatności, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.
Zasady regulowania odpłatności
Rodzice/prawni opiekunowie deklarują wybór formy płatności.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali inną formę płatności niż wpłata gotówki w przedszkolu, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali wpłatę gotówki w przedszkolu wnoszą ją w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
Przy wyborze innych form płatności niż opłata wnoszona w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są, po dokonaniu płatności, do dostarczenia kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 14-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na przedszkolny adres e-mail). 
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:
Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00.
Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć.
Na podstawie uchwały Nr XII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r., (z późn. zm.) w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę   w przedszkolach m.st. Warszawy, mogą Państwo składać do dyrektora przedszkola wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty, o której mowa w uchwale.
Zasady zwolnienia z wnoszenia opłat lub jej obniżenia
(na wniosek rodzica/opiekuna)

Nowa uchwała o opłatach za przedszkola

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Czas bezpłatnej nauki

Stary zapis:

„§ 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od momentu jego otwarcia do godziny 13.00, lecz nie mniej niż 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.”

Nowy zapis:

„§ 2. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5  

 1. Ramowy statut publicznego przedszkola § 9 (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624)
 • 9.1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w § 5 ust. 2-5 oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 Zgodnie z nowymi zasadami to dyrektor przedszkola określa, które 6 godzin
jest realizowane bezpłatnie.

 Warunki całkowitego zwolnienia z opłat.

Bezpłatnie z przedszkoli korzystać będą:

 1. wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na terenie m.st. Warszawy, a także dzieci umieszczone
  w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,
 2. dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na osobę, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia, tj. obecnie wynosi do 1500 zł,
 3. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty
Warunki częściowego zwolnienia z opłat.
 • z 50% ulgi w opłacie korzystać będą dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na osobę, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, tj. obecnie wynosi powyżej 1500 zł, ale nie przekracza 2000 zł,
 • z 25% ulgi w opłacie korzystać będą dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do prowadzonych na terenie m.st. Warszawy innych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego lub wpisanych do rejestru żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny:
 • nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli – 1500,00 zł, opłaty nie pobiera się,
 • przekracza 75%, lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2000,00 zł., opłata wynosi 50% kwoty,
 • rodziny wielodzietne mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej: 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli i żłobków; rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – powyższa ulga czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe.
Osoby ubiegające się o zwolnienie z w/w opłaty, składają do 5 dnia miesiąca, wniosek o zwolnienie lub obniżenie opłaty za pobyt (pobrany od Dyrektora przedszkola). Wniosek zawiera oświadczenie rodziców o wysokości dochodów brutto oraz oświadczenie, w którym rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do powiadomienia przedszkola o każdej zmianie dochodu, która powoduje, że przyznane zwolnienie z opłaty lub jej obniżenie staje się nieuzasadnione.
6 – latki i dzieci starsze korzystają z przedszkoli bezpłatnie od 1 stycznia 2017 r.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są  w przedszkolu w godzinach jego pracy.

Definicja dziecka „w wieku 6 lat”

Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie to dziecko objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Obecnie zwolnione z opłaty są dzieci urodzone w 2010 roku i starsze. W roku szkolnym 2017/2018 zwolnienie z opłaty będą dzieci urodzone w 2011 roku i starsze.

Przykład:

 Dziecko urodzone:

 • w dniu 10 stycznia 2011 r. korzystać będzie ze zwolnienia w opłacie dopiero od 1 września 2017 r.
 • w dniu 15 grudnia 2011 r. korzystać będzie ze zwolnienia w opłacie już od 1 września 2017 r.