Tłumacz Migam

Oferta edukacyjna

Nasze przedszkole stwarza naszym dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, socjalnego i duchowego.
W naszym przedszkolu dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości. Mamy bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną, nowocześnie wyposażone i kolorowe pomieszczenia dydaktyczne, salę do zajęć ruchowych, pokój terapii logopedycznej i psychologicznej. Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne środki do nauki i zabawy. Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, specjalistów o wielokierunkowym wykształceniu.Otaczamy dzieci opieką logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną, pracujemy zgodnie z indywidualnymi programami terapeutycznymi opracowanymi dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualnymi programami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:
 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Plan pracy Przedszkola 134
 • Program wychowania przedszkolnego:  Kocham Przedszkole.
 • Program Powszechnej Dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci, realizowany od września 2016 roku w grupie czterolatków– polegający na wykorzystaniu metody  naturalnego przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.
 • Program Edukacji Ekologicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym realizowany przez Biuro Ochrony Środowiska, we współpracy z Biurem Edukacji M. St. Warszawy oraz Wydziałami Oświaty i Wychowania. Autorzy: Jadwiga Dybysławska, Ewa Pytlak i Honorata Waszkiewicz.
 • Projekt działań adaptacyjnych dla dzieci najmłodszych W naszym przedszkolu 3 latki nie płaczą ,
 • Program Wychowawczy Przedszkola 134,
 • Zagadnienia programu edukacji matematycznej E. Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej  Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole ,
 •  metody aktywizujące twórcze myślenie i działalność dzieci, doskonalące umiejętność rozwiązywania problemu
 • miesięczne plany pracy poszczególny oddziałów
Dbam o dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola, dlatego obok zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej placówki, oferuję bogaty pakiet różnorodnych działań edukacyjnych wychodzących poza przyjęte standardy:
•  uruchomienie Klubu wędrującej książki,
•  lekcje muzealne,
•  współpraca z Teatrem Baj,
•  warsztaty w Bibliotece Publicznej,
•  comiesięczne koncerty muzyczne oraz teatrzyki,
•  zajęcia kulinarne z profesjonalnym szefem kuchni,
• spotkania z rodzicami, które mają na celu przybliżenie specyfiki pracy różnych zawodów wykonywanych przez rodziców,
• spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Strażakami,
•zajęcia prowadzone przez trenerów z Ośrodka Pomocy Pedagogicznej Szkole i Rodzinie  Żyj zdrowo,
•  całodniowe, wycieczki autokarowe,
• organizowanie konkursów dla dzieci, dzieci i rodziców o zasięgu dzielnicowym i warszawskim,
• udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne,
•  wspieranie rozwoju dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych.
• organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami
•  wyrównywanie szans edukacyjnych,.
• prowadzenie projektów i kampanii społecznych promujących zdrowy tryb życia, w tym właściwe nawyki żywieniowe.
• dbamy o promowanie zdrowego żywienia w przedszkolu, nowatorskim rozwiązaniem jest prowadzenie żywienia w niekonwencjonalny sposób w zakresie innej kolejności podawania posiłków dzieciom bardziej dostosowanej do ich potrzeb.
• wspieranie rozwoju zainteresowań, zdolności talentów wychowanków.
• zapewnienie dzieciom edukacji w funkcjonalnym i nowoczesnym przedszkolu
Ponadto co roku organizuje się następujące imprezy:
• Festyny rodzinne – jesienny i wiosenny ( organizowane w sobotę),
• Spotkania wigilijne dla całej społeczności przedszkolnej połączone z wystawieniem Jasełek w wykonaniu dzieci, pracowników przedszkola,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Pasowanie na przedszkolaka dzieci nowoprzybyłych,
• Zabawy karnawałowe,
• Pożegnanie przedszkola,
• Mikołajki,
• Walentynki,
• Obchody rocznicy 11 Listopada – uroczysty pochód przedszkolaków w okolicy przedszkola,
• uroczyste przywitanie wiosny,
Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, specjalistów o wielokierunkowym wykształceniu, którzy poszerzają ofertę edukacyjną przedszkola opracowując własne programy i projekty edukacyjne:
• W naszym przedszkolu 3 latki nie płaczą  – program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych,
• Przyjaciel przyrody – program o charakterze ekologicznym,
• Z komputerem za pan brat – program edukacji komputerowej,
•  Program Wychowawczy Przedszkola 134,
•  Razem  – doskonalenie współpracy z rodzicami,
•  Czyste powietrze wokół nas  – program antynikotynowy opracowany przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, skierowany do dzieci 5 letnich i ich rodziców,
Wdrażamy i realizujemy następujące projekty edukacyjne :
•  Językowe czary mary  – ćwiczenia buzi i języka,
•  Żyję wśród innych  – kształtowanie empatii i umiejętności społecznych,
•  Wielkanocne tradycje – poznawanie staropolskich zwyczajów i obrzędów,
•  Niepodległa- 100lecie odzyskania niepodległości przez Polskę  – poznanie historii dzielnicy Wola i kształtowanie patriotycznej postawy
Uczestniczymy w kampaniach edukacyjnych :
•  Mamo tato wolę wodę – kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych,
•  Cała Polska czyta dzieciom – krzewienie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.
 • Więcej wiem, mniej choruję – kształtowanie nawyków prozdrowotnych
Wdrażamy ciekawe innowacje pedagogiczne :
• Terapeutyczne działanie mandali – polega na wprowadzeniu nowatorskiej techniki zawierającej funkcje terapeutyczne. Realizacja prowadzonej innowacji pozwala na odnalezienie wewnętrznej harmonii, spełnia ważną rolę w kształtowaniu osobowości dzieci, pomaga ujawnić stłumione stany emocjonalne, w bezpieczny sposób uwalnia od napięć.
• Efektem podejmowanych działań jest zarejestrowanie placówki do certyfikacji w Fundacji Dzieci Niczyje „ Bezpieczne Przedszkole”, wszyscy pracownicy przedszkola zostali przeszkoleni z zakresu Niebieskiej Karty.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe:
Język angielski
Dla dzieci 5 letnich zajęcia nauki języka angielskiego realizowane są w podstawie programowej.
PLAN ZAJĘĆ:
Grupa I – wychowawca grupy w ciągu dnia
Grupa II – wychowawca grupy w ciągu dnia
Grupa III – wtorek, piątek 12.30 – 13.00
Grupa IV – wtorek, piątek 13.00 – 13.30
Grupa V – wtorek, piątek 14.00 – 15.00
Przedszkole realizuje Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”. http://www.dwujezycznedzieci.pl
Gimnastyka korekcyjna
PLAN ZAJĘĆ:
Grupa I – poniedziałki, czwartki 14.30 – 15.00
Grupa II – poniedziałki, czwartki 14.00 – 14.30
Grupa III – poniedziałki, czwartki 13.30 – 14.00
Grupa IV – poniedziałki, czwartki 13.00 – 13.30
Grupa V – poniedziałki, czwartki 15.00 -15.30
Zajęcia z logopedą
Zajęcia grupowe z zakresu terapii logopedycznej oraz mowy odbywają się dwa razy w tygodniu – środy,  piątki.
Zachęcamy dzieci i Rodziców do udziału w licznych akcjach charytatywnych:
•  I ty możesz pomóc  – zbiórka odzieży dla fundacji Ewy Błaszczyk
•  Psia gwiazdka  – pomoc dla zwierząt ze schroniska na Paluchu.
Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców.
Zatem zapraszamy chętnych rodziców do aktywnego udziału w życiu placówki, angażujemy w prace użyteczne na rzecz grup i przedszkola. Dajemy możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki pod kierunkiem Rady Rodziców, w ścisłej współpracy z Radą Pedagogiczną. Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka oraz pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych są dla nas ważne w planowaniu pracy z dziećmi i poszerzaniu oferty edukacyjnej.
Przedszkole jest nowoczesne. Sale zabaw dzieci wyposażone są w nowe, funkcjonalne meble. Dzieci korzystają z różnorodnych kącików tematycznych, np. lalek, komputerowego, plastycznego, badawczego, czytelniczego, muzycznego, teatralnego. Bogate wyposażenie zachęca dzieci do podejmowania różnorodnych działań. Tworzymy warunki do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, w dobrze zagospodarowanym ogrodzie przedszkolnym, z dużą ilością zieleni. Ogród podzielony jest na dwie części: jedna dla grup młodszych, a druga dla dzieci starszych, z dużą ilością różnorodnych pomocy i zabawek ekologicznych, bezpiecznych, adekwatnych do wieku rozwojowego dzieci. Sprzęty w ogrodzie przedszkolnym są na bieżąco modernizowane i kontrolowane pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa. Dzięki przeprowadzeniu wielu remontów a szczególnie modernizacji ogrodu, przedszkole stało się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i całej społeczności przedszkolnej.  Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku, jest nowoczesne, wychodzące naprzeciw potrzebom dzieci, zapewniające dzieciom i rodzicom poczucie bezpieczeństwa. Najważniejszym celem jest dla nas szeroko rozumiane dobro dziecka, podmiotowe traktowanie dziecka jest zawsze treścią nadrzędną.
Powiększ litery
Zmień kontrast