Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 134 W ROKU SZKOLNYM 2017/18:

1. Przewodniczący – Pani Marta Błeszyńska
2. Z-ca Przewodniczącego – Pani Agnieszka Chuść
3. Skarbnik – 
4. Sekretarz – 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

Grupa I –  Pani Marta Błeszyńska ; Pani Ewa Napiórkowska
Grupa II – Pani Milena Gortat
Grupa III – Pani Irena Gralik, Pani Karolina Morawiecka
Grupa IV – Pani Katarzyna Czerniak; Pani Kinga Kusiak
Grupa V – Pani Agnieszka Chuść; Pani Marta Podoska
Grupa VI – Pani Agnieszka Jaszczak-Warszawska, Pani Agnieszka Jurek

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 134
01 -192 Warszawa ul Leszno 24/26A

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 134 w Warszawie, ul. Leszno 24/26A zwana dalej „Radą Rodziców” stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do wyżej wymienionego przedszkola zwanego dalej „Przedszkolem”.
2. Organizacja i działalność Rady Rodziców opiera się na podstawie art. 53 – 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. „O systemie oświaty” (Dz. U. Nr 95 z 1991 r. poz., 425 z póź. zm.) i nie mogą być sprzeczne ze Statutem Przedszkola(Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu przedszkola publicznego z dnia 15 lutego 1999, Dz. U. Nr 14/2000 poz. 131, Dz. U. Nr 2/2000 poz. 20).
3.Rada Rodziców jest jednym z organów Przedszkola, utworzonym dla zapewnienia możliwości uzgadniania stanowisk pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola i pozostałymi jej organami oraz współdziałania w najważniejszych sprawach Przedszkola i rozwiązywania jego wewnętrznych problemów.
4. Podstawowym celem działania Rady Rodziców jest szeroko rozumiana współpraca z przedszkolem, dla ujednolicenia oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie nauczania i wychowania. Współdziałanie Rodziców i personelu przedszkola powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczych oraz zmierzać do ulepszenia działalności przedszkola i poprawy warunków jegopracy.
5. Zapewnienie spójnego oddziaływania Rodziców i przedszkola na dzieci wymaga ścisłej współpracy pomiędzy Rodzicami i przedszkolem. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady tej współpracy.
6. Prezydium Rady. Rodziców może reprezentować ogół Rodziców także na zewnątrz wobec władz samorządowych, oświatowych, organizacji społecznych, instytucji i innych.
7. Rada Rodziców może prowadzić w ramach obowiązujących przepisów działalność społeczno – finansową.

ROZDZIAŁ II
SKŁAD RADY RODZICÓW

1.Wszyscy rodzice wchodzą w skład Rady Rodziców przedszkola.
2. Rodzice ze swojego grona wybierają przedstawicieli tzw. „trójki klasowe”, które wchodzą w skład Prezydium RR
3. Prezydium Rady Rodziców wybierane jest na okres minimum dwóch lat szkolnych.
4. Ustępujący przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy / łącznie z finansami / związane z działalnością Rady.
5. W skład Prezydium Rady Rodziców w nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców.
6. Wybory przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Zgłoszenia kandydata/ów może dokonać każdy, komu przysługuje prawo wyborcze. Przed głosowaniem kandydat winien wyrazić zgodę na przyjęcie funkcji /w razie nieobecności kandydata konieczna jest jego zgoda w formie pisemnej/.
7. Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swego grona:
– przewodniczącego
– zastępcę przewodniczącego
– sekretarza
– skarbnika

8. Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną, złożoną z dwóch osób.
9. Decyzja o rozwiązaniu Prezydium Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.

ROZDZIAŁ III
FUNKCJONOWANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW

1. Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zebrania Prezydium Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady, powiadamiając o nim wszystkich jej członków z trzy dniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Porządek posiedzeń ustala osoba zwołująca zebranie z uwzględnieniem aktualnych spraw zgłaszanych, m. in. przez innych, członków Rady Rodziców i Dyrektora Przedszkola.
4. Prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Aby uchwały miały moc prawną, w zebraniu musi uczestniczyć przynajmniej 50% członków Prezydium.
5. Prowadzący zebranie, oprócz uczestniczącego z urzędu dyrektora placówki, ma prawo zaprosić / w zależności od omawianych spraw / członka Rady Pedagogicznej, pracownika nie będącego nauczycielem lub inne osoby z zewnątrz.
6. Zebrania Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację Rady Rodziców.
7. Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz Rady lub inna osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.
8. Protokół winien zawierać:
a) datę
b) nazwiska zebranych członków Rady
c) porządek posiedzenia
d) treści podjętych uchwał
e) inne ważniejsze postanowienia
9. Protokół i podejmowane uchwały są podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY RODZICÓW

1. Dla wsparcia potrzeb przedszkola tworzy się fundusz Rady Rodziców.
2. Wpłaty na rzecz funduszu dokonują co miesiąc w miarę własnych możliwości finansowych, wszyscy Rodzice dzieci zapisanych do przedszkola, w wysokości uprzednio zadeklarowanej. Minimalna wysokość wpłat określana jest corocznie na pierwszym zebraniu ogółu Rodziców. Decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Wpłaty zbiera każdego miesiąca (w terminach odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu) zatrudniony przez Radę Rodziców kasjer, lub Rodzic wpłaca określoną kwotę na osobne konto bankowe RR.
4. Środki funduszu Rady Rodziców gromadzone są na osobnym rachunku bankowym.
5. Upoważnienie poszczególnym osobom do dysponowania tymi środkami, a w szczególności do ich podejmowania, wydaje Prezydium Rady Rodziców.
6. Środki funduszu Rady Rodziców wydatkowane są w ramach opracowanego przez Prezydium Rady Rodziców planu finansowego na dany rok szkolny. W razie konieczności mogą one być wydatkowane także na inne, wynikłe w trakcie roku, potrzeby.
7. Prezydium Rady Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców zgodnie z preliminarzem wydatków.
8. Wszelkie wydatki z funduszu Rady winny być udokumentowane w ramach obowiązujących przepisów finansowych placówek samorządowych.
9. Darowizny na rzecz Rady Rodziców oraz zakupione przez Radę Rodziców środki trwałe
i wyposażenie są jej własnością i zostają wpisane do księgi inwentarzowej Rady Rodziców.
10. W przypadku zużycia środka trwałego, Prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzję o jego kasacji, dokumentując to odpowiednim protokołem.
11 .W przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji przedszkola, Prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzję o zbyciu lub przekazaniu innej placówce środków trwałych, których jest właścicielem.
12. Przewodniczący wraz z Komisją Rewizyjną, składają dwa razy w roku sprawozdanie działalności finansowej. Sprawozdanie winno być sporządzone w formie pisemnej i wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

ROZDZIAŁ V
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje Zadania wynikające z kompetencji Podstawa prawna

1. Opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna: art.9c, ust. pkt. 1 ustawa – KN

2. Może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły

Podstawa prawna: art.54, ust. 1 ustawy „O systemie oświaty”.

3. W przypadku braku rady szkoły, wydaje opinię w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania do użytku szkolnego.

Podstawa prawna: §8 ust. 9 rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów

4. Wnioskuje –  Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela

Podstawa prawna: art. 6a, ust.1 pkt 5 ustawy – KN

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być zwoływane w celu rozpatrzenia istotnych i szczególnie ważnych dla placówki spraw na wniosek dyrektora przedszkola lub przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Regulamin niniejszy ustanawia i interpretuje Prezydium Rady Rodziców.
3. Wnioskować o zmiany w niniejszym Regulaminie może tylko Rada Rodziców. Zmieniony Regulamin powinien być zgodny ze Statutem Przedszkola.
4. Od dnia obowiązywania niniejszego Regulaminu, wszystkie organa Przedszkola zobowiązane są do zapoznania się z jego treścią i nie naruszania jego postanowień.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia tj. z dniem 21.10.2003 roku i obowiązuje na czas nieokreślony.
Niniejszy Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 10.10.2003 r.
Podpisy Prezydium Rady Rodziców:

1. Przewodniczący
2. Z-ca Przewodniczącego
3. Skarbnik
4. Sekretarz
Akceptacja pozostałych organów Przedszkola
1. Dyrektor Przedszkola
2. Rada Pedagogiczna

 

Rada Rodziców wnioskuje do Dyrektora Przedszkola nr 134 o zorganizowanie w roku szkolnym 2016/17 dla dzieci uczęszczających do przedszkola:

  • teatrzyków,
  • koncertów muzycznych,
  • warsztatów np: kulturalno – muzycznych, 
  • lekcji muzealnych,
  • wycieczek całodniowych