Ramowy rozkład dnia

Przedszkole czynne od godz. 7:00 do godz. 18:00
I GRUPA – 07:00 – 16:00

II GRUPA – 7:15- 16:00

III GRUPA – 7:40 – 17:30

IV GRUPA – 8:00 – 18:00

V GRUPA – 8:15 – 16:00

VI GRUPA – PON., ŚR., – 7:15 – 17:35

WT., CZW., PT, – 7:10 – 16:10

 

GRUPY MŁODSZE

 
Godzina Harmonogram
07:00–8:10 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia wspomagające prowadzone
przez nauczyciela. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
08:10–08:20 Zabawy podejmowane przez dzieci. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę.
08:20–08:30 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.
09:00–09:45 Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie. Realizacja zadań zawartych w miesięcznych planach wychowawczo – dydaktycznych. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci poprzez kontakt z literaturą, sztuką, muzyką i przyrodą. Nabywanie umiejętności przez działanie. Uwzględnianie indywidualności każdego dziecka.
09:45–10:00 Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
10:00-10:15 II śniadanie -spożywanie owoców.
10:15–11:20 Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki.
11:20–11:30 Powrót do przedszkola – czynności samoobsługowe w szatni.
11:40–12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w łazience.
12:00-12:30 I. Obiad – zupa plus przystawka (warzywa, owoce, ciasto własnego wypieku, jogurty, budynie itd.)
12:30–14:10 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki lub bajek. Czynności samoobsługowe – rozbieranie się i ubieranie, toaleta. Zabawa ruchowa.
14:20–14:50 II. Obiad- drugie danie.
14:50–15:00 Czynności higieniczne po obiedzie.
15:00–18:00 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domu.

GRUPY STARSZE

 
Godzina Harmonogram
07:00–8:10 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia wspomagające prowadzone
przez nauczyciela. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
dzieci. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
08:10–08:20 Zabawy podejmowane przez dzieci. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę.
08:20–08:30 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.
09:00–09:45 Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie. Realizacja zadań zawartych w miesięcznych planach wychowawczo – dydaktycznych. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci poprzez kontakt z literaturą, sztuką, muzyką i przyrodą. Nabywanie umiejętności przez działanie. Uwzględnianie indywidualności każdego dziecka.
09:45–10:00 Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.
10:00-10:15 II śniadanie -spożywanie owoców.
10:15–11:20 Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki.
11:20–11:30 Powrót do przedszkola – czynności samoobsługowe w szatni.
11:40–12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w łazience.
12:00-12:30 I. Obiad – zupa plus przystawka (warzywa, owoce, ciasto własnego wypieku, jogurty, budynie itd.)
12:30–14:10 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki lub bajek. Czynności samoobsługowe – rozbieranie się i ubieranie, toaleta. Zabawa ruchowa.
14:20–14:50 II. Obiad- drugie danie.
14:50–15:00 Czynności higieniczne po obiedzie.
15:00–18:00 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domu.
 
Godzina Harmonogram
07:00–08:00 Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.
08:00–08:25 Zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.
08:25–08:30 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
08:30–09:00 Wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.
09:00–10:00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.
10:00–11:40 Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11:40–12:00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
12:00–12:30 Samodzielne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, praca dyżurnych w starszych grupach.
12:30–13.00 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w Sali i w ogrodzie. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej, język nowożytny.
13:00-14:15 Swobodne zabawy i gry integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami (logopeda, instruktor zajęć sportowo – zdrowotnych, psycholog, pedagog specjalny).
14:15-15:00 Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku. Samodzielne, rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych w grupach starszych.
15:00–18:00 Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania.
13:00–14:10 Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach. Pobyt dzieci w ogrodzie.
13:00–18:00 W różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci.
W trosce o optymalny rozwój dzieci zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie tych obserwacji.