Rekrutacja 2018/2019

15.02.2018 r.

Szanowni Rodzice :

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji podanymi do publicznej wiadomości na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

Na podanej stronie znajdują się  aktualne informacje dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
  2. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019
  3. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  4. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  prowadzone będą z użyciem elektronicznego systemu ewidencji podań, dostępnym w poniższym linku:

ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI PODAŃ


Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdują się na w/w. stronie Biura Edukacji oraz w elektronicznym systemie ewidencji podań.

Do wniosku o przyjęcie dziecka składanego w przedszkolu pierwszego wyboru należy dołączyć wymienione  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

Dokumenty poświadczające kryteria 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO: 

Informację o wolnych miejscach w warszawskich przedszkolach, można znaleźć w elektronicznym systemie ewidencji podań.

O przyjmowaniu dzieci na zwolnione miejsca w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola istnieje tylko
w przypadku zwolnienia się miejsca.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na warunkach i zasadach oraz w terminach określonych corocznie przez organ prowadzący.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie.
4. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
7. Kryteria przyjęć dzieci, można znaleźć na w/w. stronie Biura Edukacji lub w elektronicznym systemie ewidencji podań, wspomagającym proces rekrutacji do przedszkola.
8. Rodzice/prawni opiekunowie do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dołączają dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie w/w. kryteriów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2014r. poz. 7).
9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
– żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
– zwrócić się do Burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
• Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
– korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
– może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
– może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
• O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
• W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
10. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
• W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe.
• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy, tzw. kryteria samorządowe.
• Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
Komisja rekrutacyjna:
– przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
– podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
– wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
– na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
11. Sprawy sporne, skargi i odwołania, w pierwszej kolejności rozpatruje dyrektor.
12. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu następuje dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych)uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.
14. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę przywołane powyżej kryteria.
15. Możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola istnieje tylko w przypadku zwolnienia się miejsca.
16. Informację na temat wolnych miejsc w warszawskich przedszkolach można znaleźć w elektronicznym systemie ewidencji podań.