Tłumacz Migam

Akcja Letnia 2020/2021

Uwaga:

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.
Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Zapisy na dyżury wakacyjne

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).
Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.
Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.
TURNUS
Terminy
do zadeklarowania
w  systemie
Okres
I
1.
1 – 3 lipca
2.
6 – 10 lipca
3.
13 – 17 lipca
II
1.
20 – 24 lipca
2.
27 – 31 lipca
3.
3 – 7 sierpnia
III
1.
10 – 14 sierpnia
2.
17 – 21 sierpnia
3.
24 – 31 sierpnia
Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.
Zasady ogólne
Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
Dostęp do systemu zapisów
Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
  • hasła przekazanego rodzicom/prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły przez dyrektora danej placówki, bez konieczności składania wniosku,
lub
  • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.
Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.
Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
uzupełniają dane dziecka, wskazują: turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego, przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów  w kolejności od najbardziej preferowanego, zapisują wniosek w systemie, pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF).
Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: pobierają wniosek w przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim: wnioski dotyczące rodzeństw, miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.
Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22132_uproszczenie-zapisow-na-dyzury

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
harmonogram zapisów

Data
Etap zapisów/czynność rodzica
od
do
23 marca
25 marca
Przekazywanie przez dyrektorów haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisów
25 marca
od godz. 9.00
 7 kwietnia
do godz. 24.00
Wypełnienie wniosku w systemie
Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
27 kwietnia
godz. 12.00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.
28 kwietnia
11 maja
Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
14 maja
godz. 12.00
Informacja o przyjęciu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
Elektroniczne postępowanie uzupełniające
14 maja
godz. 13.00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
14 maja
od godz. 13.00
 18 maja
do godz. 24.00
Wypełnienie wniosku w systemie
Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
25 maja
godz. 12.00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.
26 maja
8 czerwca
Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
12 czerwca
Informacja o przyjęciu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
15 czerwca
godz. 13.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2020 r.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/21975_opieka-wakacyjna-w

Powiększ litery
Zmień kontrast