RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHKLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Przedszkole nr 134
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Pawłem Kaczmarkiem jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych  z dopiskiem IOD.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia na podstawie 108a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
  art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni,                                a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSZKOLU NR 134
Ul. Leszno 24/26, 01-192 WARSZAWA
Realizując wymogi zawarte Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 134 ul. Leszno 24/26, 01-192 Warszawa – reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola nr 134 w Warszawie a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w za pomocą adresu iod@dbfo-wola.waw.pl,
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Placówce art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Placówka;.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
    z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
  są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Placówce, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SZANOWNI RODZICE!
Informujemy, że Przedszkole nr 134 w Warszawie
przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:
• funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom
oraz
• związanych z promocją Przedszkola – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest
Przedszkole nr 134 w Warszawie
z siedzibą: ul. Leszno 24/26, 01-192 Warszawa
Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Przedszkole nr 134 w Warszawie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Nasza Placówka
NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym
również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach,
a następnie zamieszczanie ich w Internecie).
Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.
Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

SZANOWNI RODZICE!
Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
Przedszkole ma obowiązek przekazać rodzicom wychowanków informację dotyczącą zasad i celów
przetwarzania danych osobowych.
Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób
bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że
Przedszkole nr 134 w Warszawie
przetwarza dane osobowe wychowanków (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno
w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów
związanych z promocją Przedszkola.
Administratorem danych osobowych wychowanków jest Przedszkole nr 134 w Warszawie
z siedzibą: ul. Leszno24/26, 01-192 Warszawa
Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich
rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do
wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Przedszkola oraz będzie
rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów.
Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Powiększ litery
Zmień kontrast