Specjaliści

OPIEKA UDZIELANA PRZEZ SPECJALISTÓW:
LOGOPEDĘ I PSYCHOLOGA
Logopeda
Pani mgr Dorota Walos
w środy w godz. 07.20 – 14.30
w piątki w godz. . 07.20 – 14.30
W ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 – 17.30, będą odbywały się konsultacje logopedyczne dla Rodziców.
Do terapii logopedycznej, dzieci są kwalifikowane na podstawie przesiewowych badań logopedycznych, prowadzanych we wrześniu każdego roku. Przedszkolny logopeda, systematycznie prowadzi z dziećmi zajęcia, dzięki którym znacznie poprawia się stan ich mowy.
Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań raz w tygodniu i obejmują:
1. Ćwiczenia oddechowe mające na celu zwiększenie pojemności płuc i wydłużenie fazy wydechowej,
2. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
3. Ćwiczenia słuchowe mające na celu wprowadzenie i utrwalenie prawidłowego wzorca słuchowego głosek i ich właściwe różnicowanie,
4. Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w izolacji, sylabach, wyrazach w różnych pozycjach, zdaniach, dłuższych wypowiedziach i mowie spontanicznej.
We wrześniu i październiku w przedszkolu przeprowadzone jest przesiewowe badanie logopedyczne wśród wszystkich 4, 5, 6-latków uczęszczających do placówki. Dzieci 3-letnie zostają zdiagnozowane w listopadzie. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które uczęszczają na indywidualną terapię logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi ok. 15 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dzieci.
Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
• usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
• kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
• kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy
(tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
• rozwijanie słuchu fizjologicznego i fonematycznego,
• wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
• rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
• rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
• uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
Każde dziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne ma założony zeszyt, do którego wklejane są lub zapisywane ćwiczenia i propozycje zabaw do pracy w domu. Kontynuowanie ćwiczeń w domu w formie zabawy przyspieszy efekty pracy.
Psycholog
Pani mgr Grażyna Dorodzińska
Dyżur psychologa na terenie Przedszkola nr 134 w roku szkolnym 2016/17 w godzinach 08.00 – 12.00
Pani Grażyna jest do dyspozycji rodziców na terenie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w:
poniedziałki: w godz. 08.30 – 11.30
środy: w godz. 15.00 – 19.00
czwartki: w godz. 08.00 – 13.00
piątki : w godz. 15.00 – 19.00
Spotkania z rodzicami i dziećmi na terenie Poradni są ustalane po telefonicznym zaplanowaniu terminu spotkania.
Tel. do Poradni: 22 631 08 23 Tel. do Przedszkola: 22 838 37 15
OPIEKA UDZIELANA PRZEZ NAUCZYCIELI
WE WSPÓŁPRACY ZE SPECJALISTAMI I RODZICAMI
Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa oświatowego, pierwszymi osobami, które reagują na agresywne zachowanie dziecka są nauczycielki przedszkola, którym dyrektor przedszkola powierzył obowiązki wychowawcy danej grupy.
Zauważenie przez nauczycielki u dziecka trudności w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, bądź niepokojącego zachowania, jak np. powtarzalne, agresywne zachowanie dziecka, skutkuje prowadzeniem stałej obserwacji funkcjonowania dziecka w przedszkolu w różnych sytuacjach, w celu poznania przyczyny trudności. W przypadku występowania u dziecka przejawów agresji i podejrzenia, że agresja, nie stanowi tylko przejściowej reakcji dziecka na konieczność gwałtownej adaptacji do nowego środowiska i nieznanych wcześniej bodźców, niezwłocznie podejmowana jest decyzja o objęciu dziecka i jego rodziny pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz rozpoczęciu udzielania dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy nauczycielek z dzieckiem.           W realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zaangażowani są dyrektor przedszkola, nauczycielki, specjaliści oraz rodzice dziecka. Aby oddziaływania przedszkola stały się skuteczne, rodzice zobowiązani są do stałej współpracy w tym zakresie.
Planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola, wychowawcy grupy oraz rodzice dziecka, podejmują współpracę ze specjalistami pracującymi w przedszkolu, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi specjalistami.       W ramach w/w. współpracy, inicjowana jest realizacja różnych form pomocy dziecku i jego rodzinie w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym. W oczekiwaniu na diagnozę, praca z dzieckiem w przedszkolu, polega m.in. na organizowaniu środowiska wychowawczo – poznawczego w taki sposób, aby stymulowało ono rozwój dziecka stosownie do jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Ponadto, praca pedagogów polega na zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, zainteresowania i uwagi oraz możliwości wyładowania nadmiaru energii, m.in. poprzez stwarzanie okazji do różnorodnych działań edukacyjnych i działań ruchowych. Nauczycielki podejmują też działania ukierunkowane na kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i rozładowania emocji, właściwego reagowania na frustrację, modelowanie pozytywnych zachowań społecznych, przekonanie do właściwych postaw i ocen moralnych oraz na konsekwentne egzekwowanie od dziecka stosowania się do ustalonych zasad i norm zachowania.