Jadłospis i opłaty

JADLOSPIS TABELA.92 page 0001
JADLOSPIS TABELA.92 page 0001

Jadłospis 14/11/2022- 18/11/2022

 

JADLOSPIS TABELA.91 1 page 0001
JADLOSPIS TABELA.91 1 page 0001

Opłaty
za pobyt dziecka w przedszkolu
 
Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych obowiązujące od 1 września 2017r.:

Drodzy Rodzice,

w związku z wysokimi cenami żywności jesteśmy zmuszeni do podniesienia stawki żywieniowej z kwoty 11 złotych na 12 złotych. Podniesienie kwoty zostało skonsultowane z Rada Rodziców i pozytywnie zaopiniowane. Zmiana kwoty nastąpi z dniem 01 marca 2022 roku.

 

Podajemy zarządzenie Prezydenta m. St. Warszawy z dnia 6 grudnia 2021 o numerze 1928/2021  w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach.

Opłaty podstawowe:
Dzienna stawka za żywienie: od 1 marca 2022r. 12,00 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).
(przykład: 22 dni x 12,00 zł. = 264 zł.)
Opłaty dodatkowe:
Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Regulowanie opłat odbywa się w formie:
  • wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola: 75 1030 1508 0000 0005 5053 4053 opłaty za żywienie na konto nr: , z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy
  • Składkę na fundusz Rady Rodziców – opłata na wskazany rachunek bankowy Rady Rodziców Przedszkola 134 – 38 1090 2590 0000 0001 4231 5482.
Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.
Zasady regulowania odpłatności
Rodzice/prawni opiekunowie, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna. Po dokonaniu płatności, rodzice proszeni są o dostarczenie kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na  adres e-mail kierownika gospodarczego).
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:
Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00
 – telefonicznie : 22 632 10 16
– na adres mailowy placówki: p134@edu.um.warszawa.pl