Jadłospis

2-5 stycznia 2023 r.

 

322118299 701254394968454 4531357207016123164 n
 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych obowiązujące od
1 września 2017r.:

 

Drodzy Rodzice,

w związku z wysokimi cenami żywności jesteśmy zmuszeni do podniesienia stawki żywieniowej z kwoty 11 złotych na 12 złotych. Podniesienie kwoty zostało skonsultowane z Rada Rodziców i pozytywnie zaopiniowane. Zmiana kwoty nastąpi z dniem 01 marca 2022 roku.

Podajemy zarządzenie Prezydenta m. St. Warszawy z dnia 6 grudnia 2021 o numerze 1928/2021  w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach.

 

Opłaty podstawowe:

Dzienna stawka za żywienie: od 1 marca 2022r. 12,00 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).
(przykład: 22 dni x 12,00 zł. = 264 zł.)

Opłaty dodatkowe:

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Regulowanie opłat odbywa się w formie:

  • wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola: 75 1030 1508 0000 0005 5053 4053 opłaty za żywienie na konto nr: , z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy

  • Składkę na fundusz Rady Rodziców – opłata na wskazany rachunek bankowy Rady Rodziców Przedszkola 134 – 38 1090 2590 0000 0001 4231 5482.

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

Zasady regulowania odpłatności

Rodzice/prawni opiekunowie, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna. Po dokonaniu płatności, rodzice proszeni są o dostarczenie kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na  adres e-mail kierownika gospodarczego).
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00:

 – telefonicznie : 22 632 10 16
– na adres mailowy placówki: p134@edu.um.warszawa.pl