Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 134 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole134.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.07.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.02.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-03
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola Anna Kasztelewicz, e-mail; p134@edu.um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 632-10-16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 134 przy ul. Leszno 24/26A stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Wejście główne przez furtkę ( z domofonem na wysokości 147cm) na utwardzony teren placówki jest z pasa pieszego, równoległego do budynku przedszkola. Prowadzi ono do zadaszonego podestu otoczonego trzema stopniami na którym znajdują się drzwi wejściowe ( z dzwonkiem na wysokości 130cm). Brak pochylni i platformy podjazdowej. Drugie wejście z boku budynku prowadzi do ciągu kuchennego oraz piwnicy. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku wzdłuż okien i drzwi bocznych oraz wewnątrz- hol dolny przedszkola. Przedszkole posiada sześć miejsc parkingowych. Miejsce dla osoby niepełnosprawnej wyznaczone jest poza terenem przedszkola. Osoby uprawnione maja prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Aktualności

ODRA

Szanowni Państwo, W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na odrę na terenie m.st. Warszawy

Czytaj więcej »

Galeria

Skip to content